Ryzyko operacyjne
z nowej perspektywy

Zarządzanie 
r
y
z
y
k
i
e
m
 
o
p
e
r
a
c
y
j
n
y
m

Od pojedynczych analiz ryzyka w wybranym zakresie po zintegrowany program zarządzania ryzykiem, który działa.
Pomagamy stosować podejście do zarządzania organizacją oparte o ryzyko i jego wiarygodną ocenę.
Dostosowujemy programy zarządzania ryzykiem do wymagań prawnych (DORA, NIS2, UKSC, komunikat chmurowy KNF) oraz dobrych praktyk, norm międzynarodowych i standardów branżowych.

Zarządzanie 
c
i
ą
g
ł
o
ś
c
i
ą
 
d
z
i
a
ł
a
n
i
a

Od tego zaczynaliśmy ponad 20 lat temu.
Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 200 projektów wdrożenia systemów zarządzania ciągłością działania w firmach ze wszystkich sektorów gospodarki.
BCM nie ma dla nas tajemnic. Regularnie przeprowadzamy u naszych klientów testy planów ciągłości działania i planów disaster recovery. Przygotowujemy dowolne szkolenia z tematyki BCM dla dowolnej grupy odbiorców1.
Mamy certyfikat PECB ISO 22301 Master  .

1 Z uwzględnieniem naszych wewnętrznych zasad dot. unikania konfliktu interesów.
Zarządzanie 
z
g
o
d
n
o
ś
c
i
ą

Oferujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie compliance. Nowoczesne – bo oparte na aplikacjach umożliwiających samodzielną, zautomatyzowaną weryfikację zgodności z wymaganiami.
Naszą ofertę kierujemy zwłaszcza do tych, którym rozporządzenie
DORA wyznacza kolejne obowiązki – czyli podmiotów finansowych i ich kontrahentów. Nasza propozycja obejmuje też specjalistyczne, dopasowane do indywidualnych potrzeb usługi eksperckie.  Mamy szczególnie duże doświadczenie we wspieraniu klientów z obszaru finansów, w tym w zakresie cyberbezpieczeństwa i AML.
Poza nowoczesnymi rozwiązaniami proponujemy też usługi compliance w tradycyjnej formie.

Zarządzanie 
c
y
b
e
r
b
e
z
p
i
ec
z
e
ń
s
t
w
e
m

Od strategii do realizacji, mocne fundamenty cyberbezpieczeństwa (zarówno IT jak i OT), odpowiednio wczesne wykrywanie zagrożeń i adekwatne sposoby reagowania stanowią dzisiaj nie tylko o przewadze konkurencyjnej, ale mogą determinować istnienie organizacji na rynku.
Wspieramy naszych klientów we wszystkich aspektach cyberbezpieczeństwa począwszy od doradztwa w obszarach m.in. prawnym, organizacyjnym i technologicznym, poprzez weryfikowanie (audyt / assessment) zgodności z wymaganiami (DORA, NIS2, UKSC, SWIFT, NIST, ISO, ISA), testowanie bezpieczeństwa, aż po zarządzanie wybranymi obszarami organizacji (business process outsourcing).

Co 

m
ó
w
i
ą

 o nas

klienci?

Firma Davidson Consulting wykazała się rzetelnością, profesjonalizmem i terminowością w realizacji powierzonych zadań. Davidson Consulting posiada bardzo dobrą znajomość specyfiki sektora energetycznego., która w istotny sposób przyczyniły się do sukcesu projektu opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w PGNiG Termika SA.

PGNiG Termika SA

Ze wszystkich postawionych przed nią zadań firma Davidson Consulting wywiązała się bardzo rzetelnie i profesjonalnie, wykazując się praktyczną wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania ciągłością działania, dostępnych i sprawdzonych rozwiązań, a także bardzo dobrą znajomością specyfiki sektora energetycznego.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wysoka jakość usług i elastyczność przy realizowanym projekcie są gwarantem dobrej współpracy i czynią Davidson Consulting godnym polecenia partnerem biznesowym.

TUiR WARTA S.A.

W naszej opinii eksperci Davidson Consulting posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów w obszarze ciągłości działania, a także dobrą znajomość specyfiki sektora usług IT.

Asseco Poland S.A.

W toku realizacji projektu zespół Davidson Consulting zaprezentował wysoki poziom merytoryczny, znajomość specyfiki sektora energetycznego i zagadnień dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej w rozumieniu Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. RWE Polska z pełną odpowiedzialnością poleca Davidson Consulting jako godnego zaufania i doświadczonego partnera.

innogy Poland S.A.

mBank S.A. jest bardzo zadowolony z efektów dotychczasowej współpracy z firmą Davidson Consulting i docenia jej unikalną na rynku wiedzę i doświadczenie w zakresie budowy Planów Ciągłości Działania.

mBank S.A.

Chcesz dowiedzieć
się więcej?