+48 506 055 412

Polityka prywatności

Davidson Consulting i Wspólnicy Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania praw Użytkowników odwiedzających naszą witrynę. W tym celu wdrożyliśmy niniejszą Politykę prywatności (zwanej w dalszej części "Polityką", która określa zasady przetwarzania informacji, w tym danych osobowych Użytkowników witryny http://www.davidson.pl/ (zwanej w dalszej części „Witryną”).

Administratorem danych osobowych Użytkowników Witryny jest Davidson Consulting i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26a (dalej „DCiW”).

Gromadzenie danych

Dane osobowe Użytkowników Witryny przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000).

W razie zaistnienia okoliczności, w których dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu (np. procesu rekrutacji), Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia określonych informacji w tym danych osobowych oraz o celu ich wykorzystania.

Udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże należy mieć na uwadze, że udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie otrzymaniem informacji dotyczących realizacji usługi (np. otrzymanie informacji na temat produktu, oferty, organizowanego wydarzenia, pobranie demo, publikacji, procesu rekrutacji). Tym samym Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza lub ankiety, w których zostanie wyraźnie określone, jakiego rodzaju dane osobowe i w jakim celu będą gromadzone.

Udostępnione dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu udostepnienia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu jak i prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych oraz prawo do usunięcia jego danych osobowych, forma złożenia tego żądania podana jest przy zbieraniu tych danych.

Zgodnie z zapisami art. 31 Ustawy, o której mowa powyżej, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Witryny może być przez DCiW powierzone podmiotom trzecim, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe Witryny.

DCiW ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych Użytkowników Witryny organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Kontakt w sprawie przetwarzanych danych osobowych

Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzanych danych osobowych prosimy przesyłać pośrednictwem wiadomości email na adres: iod@davidson.pl, poprzez formularz kontaktowy, zamieszczony w stopce strony www.davidson.pl, oraz pisemnie na adres Davidson Consulting i Wspólnicy, ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa.

Powrót na stronę główną